Algemene voorwaarden VeteransPlaza.nl

Onderstaand volgen de Algemene Voorwaarden van Stichting Veteranenboek.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Spoorlaan 4, Bosch en Duin. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle fotobestellingen en foto gerelateerde bestellingen, die door de klant bij veteranenboek.nl worden geplaatst.
Door het plaatsen van een fotobestelling gaat de klant akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden. Fotobestellingen kunnen worden geplaatst:
1) Via de website van veteranenboek.nl
2) Door middel van het uploaden van digitaal fotomateriaal ter vervaardiging van een fotoboek
3) Door middel van het uploaden van digitaal fotomateriaal ter vervaardiging van een fotogerelateerde product.

Artikel 1. Definities
In de Algemene Voorwaarden Veteranenboek.nl , hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
1.1. Fotoboek gerelateerde bestelling: het bestellen van fotoboeken, via de website van veteranenboek.nl.
1.2. Foto-gerelateerde bestelling: Alle overige producten waar - in welke vorm dan ook - foto gerelateerd (druk)werk aan de orde is.
1.3. Fotomateriaal: door de klant ge-uploade foto’s, video’s, Pdf’s dan wel overige digitale
1.4. Opdracht: Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden en het bestellen van een Fotoboek dan wel fotogerelateerd product middels het betalen via de door veteranenboek.nl gebruikte Payment Service Provider, gaan de Klant en Veteranenboek.nl een overeenkomst tot evering van een foto-gerelateerd product aan, waarop de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden rusten en waar in meer brede zin de bepalingen van het Nederlands recht op van toepassing zijn.

Artikel 2. De opdracht
2.1. Plaatsen en acceptatie opdracht: Fotoboek of foto-gerelateerde geplaatste bestellingen zijn door veteranenboek.nl geaccepteerd, nadat de klant het betreffende product via de webshop heeft betaald en hij per e-mail een bevestiging heeft ontvangen. De klant ontvangt dan tevens een uniek ordernummer waarmee hij/zij de status van de bestelling kan controleren.
2.2. Kwaliteit fotobestellingen: De kwaliteit van een door veteranenboek.nl vervaardigd foto-gerelateerd product, is mede afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde digitale bestanden.
2.3. Bewaren digitale bestanden: De in het kader van de bestelling aangeleverde databestanden, worden gedurende het productieproces op de website van veteranenboek.nl bewaard, zodat de klant een fotobestelling kan onderbreken en op een later moment af kan ronden. Na de opdracht wordt het fotomateriaal van de klant nog zes maanden bewaard en daarna automatisch vernietigd.

Artikel 3. Opdrachtaanname, betaling, thuisbezorgen & levertijd.
3.1. Opdrachtaanname: Alle opdrachten worden alleen volgens deze Algemene Voorwaarden aangenomen en verwerkt.
3.2. Betaling: Zodra het fotoboek, dan wel de foto-gerelateerde bestelling welke geplaatst is via de website van veteranenboek. nl en betaald is en de betaling is geaccepteerd, zal de bestelling van het proces van uitlevering aan de klant per direct een aanvang nemen. Gedurende het proces van het vervaardigen van het fotoboek, dan wel overige foto-gerelateerde bestellingen, worden de door de klant overgedragen digitale bestanden op de servers van veteranenboek.nl bewaard.
3.3. Thuisbezorgen: Voor het thuisbezorgen worden bezorgkosten in rekening gebracht, welke voorafgaand aan het afrekenen helder gecommuniceerd zullen worden.
3.4. Levertijd: De door veteranenboek.nl op de website afgegeven levertijden dienen als indicatie en kunnen niet worden aangemerkt als fatale termijn. Veteranenboek.nl streeft er naar om de bestelling af te leveren binnen de aangegeven termijn. Vertragingen in de levertijden zijn de verantwoordelijkheid van de vervoerder en eventuele vervoersproblemen gerelateerd aan de bestelling van de klant die mogelijk leiden tot enige vertraging van de bezorging op klant’s thuisadres, vormen geen aanleiding tot annulering van de opdracht aan of tot schadevergoeding aan klant door veteranenboek.nl.

Artikel 4. Annuleren, informatieplicht, retourneren aankoopbedrag en garantie.
4.1. Annuleren: Een fotoboek- dan wel een foto-gerelateerde bestelling is een gepersonaliseerd product. Hierom is het niet mogelijk is een eenmaal bij veteranenboek.nl geplaatste en betaalde foto- boekbestelling te annuleren, te wijzigen of te retourneren.
4.2. Retourneren aankoopbedrag / opdracht opnieuw uitvoeren: Indien wegens technische redenen veteranenboek.nl een geplaatste en betaalde bestelling niet uit kan voeren, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
4.2.1. Retourneren aankoopbedrag: Indien deze technische redenen aanhouden en het uiteindelijk onmogelijk maken dat een fotoboek- dan wel een foto-gerelateerde bestelling uitgeleverd kan worden, dan zal na finale vaststelling daarvan het aankoopbedrag door veteranenboek.nl binnen een werkweek worden geretourneerd.
4.2.2. Opdracht opnieuw uitvoeren: Indien de bestelling door een productiefout nog niet aan de gestelde eisen voldoet, zal veteranenboek.nl de opdracht opnieuw voor klant uit dienen te voeren.
4.3. Garantie na levering: Reclamaties dienen, voor zover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken, na levering van de door de klant gegeven opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht.

Artikel 5. Auteursrecht en data gebruik.
5.1. Verantwoordelijkheid voor inhoud aangeleverde bestanden: De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van het overgedragen bestand.
5.2. Auteursrecht: Veteranenboek.nl gaat ervan uit dat het auteursrecht van het bestand berust bij de klant.
5.3. Aangeleverde data eigendom van klant: Veteranenboek.nl gaat er standaard vanuit dat de door de klant ingebrachte digitale bestanden zijn / haar eigendom zijn. De klant garandeert veteranenboek.nl dat het door hem aangeboden fotomateriaal respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden.
5.4. Onrechtmatige / ongepaste data-inbreng door klant: Een klant zal geen data/content dan wel overige digitale bestanden - in de meest brede zin van het woord - inbrengen waarvan de inhoud als strijdig valt te kenschetsen met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met al hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. Een bestelling in strijd met bovenstaande zal na vaststelling daarvan niet kunnen worden uitgevoerd. De klant wordt in een dergelijk geval hiervan op de hoogte gebracht en de order wordt verwijderd uit de systemen van veteranenboek.nl.
5.5. Aansprakelijkheid bij ongerechtvaardigd datagebruik en vrijwaring: Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data van derden is uitsluitend de opdrachtgever / klant aansprakelijk. Veteranenboek.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het door de klant ingebrachte bestanden. De klant vrijwaart veteranenboek.nl volledig van alle mogelijke aanspraken als gevolg hiervan.

Artikel 6. Persoons- en datagegevens
6.1. Persoonsgegevens: De persoonsgegevens die de klant aan veteranenboek.nl ter beschikking stelt bij het plaatsen van de fotoboek- dan wel een foto-gerelateerde bestelling, worden door veteranenboek.nl uitsluitend gebruikt en bewaard ter identificatie va de klant en zijn bestelling gedurende het proces van uitleveren en het thuisbezorgen van betreffende bestelling. 6.2. Bewaren datagegevens: Gedurende het productieproces wordt het aangeleverde fotomateriaal van de klant op de veteranenboek.nl website bewaard. Het e-mailadres van de klant kan eventueel gebruikt worden om deze te informeren over interessante vervolgaanbiedingen of nieuwsbrieven (zie ook het Privacy statement).
6.3. Doorgifte contact- en emailgegevens aan derden: De persoonsgegevens van de klant zullen nooit aan derden worden verstrekt.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Aansprakelijkheid voor beschadiging of verlies van de bestanden: Veteranenboek.nl kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van digitale bestanden. De aansprakelijkheid van veteranenboek. nl blijft beperkt tot verwijtbare productie- of procesfouten.
7.2. Aansprakelijkheid bij levering: Veteranenboek.nl is niet aansprakelijk voor vertraging van levering, verlies of beschadiging van bestellingen bij veteranenboek.nl, die veroorzaakt worden door derde partijen, die de bestellingen thuisbezorgen.
7.3. Vergoeding schade: In voorkomende gevallen wordt voor de klant een beroep gedaan op de verzekering van de vervoerder.

8. Geschillen
Op overeenkomsten tussen de klant en veteranenboek.nl is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen de klant en Veteranenboek.nl over de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

Veterans Connected, Veteranenboek.nl
Postbus 856, 3700 AW Zeist
klantenservice@veteranenboek.nl