Privacybeleid

Inleiding
Stichting Veterans Connected als overkoepelende organisiatie waaronder Veterans Connected VOF en Veteranenboek.nl ressorteren - hierna de gehele ‘holding’ aan te duiden door VetsCon - is de organsiatie die deze verklaring uit doet gaan. De bepalingen van deze verklaring zijn direct gerelateerd aan bovenvermelde organisaties. Deze verklaring regeert de wijze waarop wij de persoonsgegevens verwerken van klanten en bezoekers van onze website(s). Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het creeeren van veteranenboeken door veteranenboek.nl.

VetsCon is gevestigd aan de Spoorlaan 4 te Bosch en Duin. In geval van vragen over dit beleid neemt u graag contact op ons op via de website. In deze privacyverklaring beschrijven we wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die relevant zou kunnen zijn voor u.

We hebben alles in het werk gesteld om de informatie in een duidelijke en leesbare vorm aan te bieden. Hebt u echter vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons nadat u deze privacyverklaring hebt gelezen, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. De nieuwste versie van de privacyverklaring wordt op onze website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 18 oktober 2018. De laatste wijzigingen aan deze privacyverklaring werden op 28 oktober 2018 aangebracht. Deze privacyverklaring richt zich op het handelen van veteranenboek.nl in het kader van het creeren van veteranenboeken dan wel overige, fotogerelateerde producten, welke vervaardigd worden via veteranenboek.nl. Veteranenboek.nl is onderdeel van de ‘holding’ VetsCon, die zich gelijkelijk aan de bepalingen van deze privacyverklaring gebonden acht.

2. Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking door veteranenboek.nl van alle persoonsgegevens van haar klanten en de bezoekers van haar website(s).

3. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?
Veteranenboek.nl/ VetsCon is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van alle persoonsgegevens die onder deze privacyverklaring vallen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt (verwerkt) door VetsCon en voor welk doel, aan welke personen of entiteiten die gegevens zullen of kunnen worden verstrekt.

4. Wat zijn de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken?

Uw fotoproduct creëren en leveren
Veteranenboek.nl verwerkt uw persoonsgegevens om uw order te kunnen afdrukken en leveren, dit omvat uw order, de foto‘s die u hebt geüploaded, uw ordergeschiedenis, uw naam en uw contactgegevens. We verwerken de persoonsgegevens teneinde de aankoopovereenkomst uit te voeren.

Klantenservice
Veteranenboek.nl/ VetsCon verwerkt uw persoonsgegevens voor het doel om klantenservice te leveren, d.w.z. om vragen of klachten te kunnen afhandelen. Daaronder valt het bijhouden en optekenen van alle informatie die met uw vraag of klacht te maken heeft.. Hieronder vallen uw naam, uw contactgegevens en uw financiële gegevens. Veteranenboek.nl/ VetsCon heeft een gerechtvaardigd belang in de verwerking van dergelijke gegevens om u de beste service te kunnen leveren.

Klantenrelaties en marketing
Om te zorgen dat onze producten en diensten aan de wensen van onze klanten voldoen, voeren we analyses uit van het gebruik van onze website en de verkoop van onze goederen en diensten, waaronder gegevens over uw ordergeschiedenis, contact met klantenservice, uw naam, uw contactgegevens en informatie die we van onze website hebben verzameld. Ook kunnen we u directe marketinge-mails, sms en directe mail sturen, waarvan u zich te allen tijde kunt uitschrijven. Verder maken wij gebruik van segmentgebaseerde marketing en sociale-mediamarketing, zoals Facebook en Instagram. Deze activiteiten voeren we uit op basis van ons gerechtvaardigde belang om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten aan uw wensen voldoen.

Naleving van wettelijke vereisten
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om wetten en regels na te leven. Die gegevens kunnen uw naam, contactgegevens en financiële gegevens omvatten.

5. Cookies
We verzamelen tevens informatie door middel van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die informatie over uw bezoek aan deze website opslaan en kunnen ophalen, bijvoorbeeld hoe u onze site binnenkwam, hoe u door de site hebt genavigeerd en welke informatie u interessant vond. Meer informatie over het gebruik van cookies door ons vindt u in ons Cookiebeleid.

6. Wie heeft inzage in uw persoonsgegevens
Ons team heeft alleen de bevoegdheid om persoonsgegevens in te zien voor zover nodig voor het betreffende doel, i.c. het creeren van fotogerelateerde producten en diensten. Ze zijn allen verplicht de gegevens vertrouwelijk te behandelen. Voor onze verwerkingsactiviteiten maken we gebruik van verschillende cloudoplossingen, bijvoorbeeld voor het opslaan van persoonsgegevens. We hebben de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor zover noodzakelijk. Derden zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken in navolging van de toepasselijke wetgeving. Gegevens die wij verzamelen kunnen naar onze cloudopslag worden verplaatst, die zich op een server buiten de Europese Economische Ruimte kan bevinden. In dergelijke gevallen hebben we ervoor gezorgd dat de juiste beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd
Veteranenboek.nl/ VetsCon heeft afdoende beveiligingsmaatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en beveiligd zijn en blijven. We hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, schade, modificatie, onbevoegde bekendmaking of inzage en alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking. Voorbeelden zijn IT-beveiligingsbeleid, opleiding van personeel en beveiligde servers.

8. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt met in beginsel een maximum van 30 dagen.

9. Hoe kunt u uw privacyrechten uitoefenen?
U hebt recht op inzage in de gegevens over u die we verwerken. U heeft uiteraard in bepaalde omstandigheden recht op het laten aanbrengen van correcties en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Bovendien kunt u ook het recht hebben om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken en het recht om bezwaar te maken tegen verwerking.
Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op. Als u toestemming hebt gegeven voor een bepaald doeleind, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken. Onthoud daarbij wel dat het intrekken van toestemming geen terugwerkende kracht heeft. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij verwerken op de rechtsgrond van gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld als u niet langer directe marketinge-mails wilt ontvangen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen.

10. Hoe kunt u een klacht indienen?
U kunt te allen tijd een klacht bij ons indienen door contact met ons op te nemen. Ook hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet zorgvuldig en behoorlijk hebben behandeld.

11. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Als u vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, lees dan eerst de onderstaande uitleg over de AVG.

Neem voor verdere vragen of klachten neem contact op met klantenservice@veteranenboek.nl